مجموعه پرستاری

 

مجموعه پرستاریضرایب دروس
رشتهداخلی- جراحیکودکانبهداشت مادران و نوزادانبهداشت جامعهروان پرستاریزبان انگلیسی
روان پرستاری۲۲۲۲۴۲
پرستاری داخلی- جراحی۴۲۲۲۲۲
پرستاری سلامت جامعه۲۲۲۴۲۲
پرستاری کودکان۲۴۲۲۲۲
پرستاری نظامی۳۲۲۲۳۲
پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان۳۳۳۲۱۲
پرستاری توانبخشی۳۲۲۲۳۲
پرستاری اورژانس۴۲۲۲۲۲
پرستاری مراقبتهای ویژه۴۲۲۲۲۲
پرستاری سالمندی۴۱۱۳۳۲
مدیریت پرستاری۲۲۲۴۲۲