مجموعه پرستاری

 

مجموعه پرستاری ضرایب دروس
رشته داخلی- جراحی کودکان بهداشت مادران و نوزادان بهداشت جامعه روان پرستاری زبان انگلیسی
روان پرستاری ۲ ۲ ۲ ۲ ۴ ۲
پرستاری داخلی- جراحی ۴ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
پرستاری سلامت جامعه ۲ ۲ ۲ ۴ ۲ ۲
پرستاری کودکان ۲ ۴ ۲ ۲ ۲ ۲
پرستاری نظامی ۳ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲
پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان ۳ ۳ ۳ ۲ ۱ ۲
پرستاری توانبخشی ۳ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲
پرستاری اورژانس ۴ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
پرستاری مراقبتهای ویژه ۴ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
پرستاری سالمندی ۴ ۱ ۱ ۳ ۳ ۲
مدیریت پرستاری ۲ ۲ ۲ ۴ ۲ ۲