مجموعه مامایی

 

مجموعه مامایی       ضرایب دروس
رشتهبارداری و زایمان و بیماریهای زنانبهداشت، تغذیه مادر و کودکنوزادان و مراقبتهای مربوطهجنین شناسیبیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامائیروانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسیزبان انگلیسی
مامائی۴۲۲۱۱۰۲
مشاوره در مامائی۳۳۲۰۰۲۲