مجموعه مامایی

 

مجموعه مامایی        ضرایب دروس
رشته بارداری و زایمان و بیماریهای زنان بهداشت، تغذیه مادر و کودک نوزادان و مراقبتهای مربوطه جنین شناسی بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامائی روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی زبان انگلیسی
مامائی ۴ ۲ ۲ ۱ ۱ ۰ ۲
مشاوره در مامائی ۳ ۳ ۲ ۰ ۰ ۲ ۲