مجموعه معماری

 

رشته  گرایش ضرایب دروس مجموعه معماری   
زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری  درک عمومی معماری منظر پروژه عملی طراحی اسکیس معماری پروژه عملی طراحی اسکیس معماری منظر پروژه عملی طراحی اسکیس معماری داخلی
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری –  ۲ ۳ ۲ ۳ ۱ ۵ ۰ ۰
معماری آموزشی و فرهنگی ۲ ۳ ۲ ۳ ۱ ۵ ۰ ۰
فضاهای درمانی و بهداشتی ۲ ۳ ۲ ۳ ۱ ۵ ۰ ۰
مسکن ۲ ۳ ۲ ۳ ۱ ۵ ۰ ۰
پایداری ۲ ۳ ۲ ۳ ۱ ۵ ۰ ۰
فناوری ۲ ۳ ۲ ۳ ۱ ۵ ۰ ۰
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻈﺮ  – ۲ ۱ ۲ ۱ ۳ ۰ ۵ ۰
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﻲ –  ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۵ ۰ ۰
 ﻣﻌﻤﺎری داﺧﻠﻲ –  ۲ ۳ ۲ ۳ ۰ ۰ ۰ ۵