مجموعه معماری

 

رشته گرایشضرایب دروس مجموعه معماری   
زبان عمومی و تخصصیدروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماری درک عمومی معماری منظرپروژه عملی طراحی اسکیس معماریپروژه عملی طراحی اسکیس معماری منظرپروژه عملی طراحی اسکیس معماری داخلی
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری– ۲۳۲۳۱۵۰۰
معماری آموزشی و فرهنگی۲۳۲۳۱۵۰۰
فضاهای درمانی و بهداشتی۲۳۲۳۱۵۰۰
مسکن۲۳۲۳۱۵۰۰
پایداری۲۳۲۳۱۵۰۰
فناوری۲۳۲۳۱۵۰۰
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻈﺮ –۲۱۲۱۳۰۵۰
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﻲ– ۲۲۲۲۱۵۰۰
 ﻣﻌﻤﺎری داﺧﻠﻲ– ۲۳۲۳۰۰۰۵