مجموعه برنامه ریزی شهری-منطقه ای و مدیریت شهری

 

رشته  گرایش ضرایب دروس مجموعه برنامه ریزی شهری-منطقه ای و مدیریت شهری     
زبان عمومی و تخصصی  مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای، و مدیریت شهری تاریخ شهر و شهر سازی آمار و روش و فنون برنامه ریزی آزمون عملی و تشریحی و تحلیلی مباحث عمومی شهر سازی ایران
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﻬﺮی   ۲ ۳ ۲ ۲ ۴ ۳
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻨﻄﻘﻪای   ۲ ۳ ۲ ۲ ۴ ۳
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی   ۲ ۳ ۲ ۲ ۴ ۳