مجموعه برنامه ریزی شهری-منطقه ای و مدیریت شهری

 

رشته گرایشضرایب دروس مجموعه برنامه ریزی شهری-منطقه ای و مدیریت شهری     
زبان عمومی و تخصصی مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای، و مدیریت شهریتاریخ شهر و شهر سازیآمار و روش و فنون برنامه ریزیآزمون عملی و تشریحی و تحلیلیمباحث عمومی شهر سازی ایران
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﻬﺮی ۲۳۲۲۴۳
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻨﻄﻘﻪای ۲۳۲۲۴۳
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ۲۳۲۲۴۳