مجموعه مهندسی عمران

 

رشتهگرایشضرایب دروس مجموعه مهندسی عمران
زبان عمومی و تخصصیریاضیاتمکانیک جامداتمکانیک خاک و پی سازیمکانیک سیالات و هیدرولیکطراحی
مهندسی عمران ﺳﺎزه۱۱۱۱۱۱
 زﻟﺰﻟﻪ۱۱۱۱۱۱
 ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ۱۱۱۱۱۱
 راه و ﺗﺮاﺑﺮی۱۱۱۱۱۱
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب۱۱۱۱۱۱
 آب و ﺳﺎزهﻫﺎی ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ۱۱۱۱۱۱
 ﺳﻮاﺣﻞ، ﺑﻨﺎدر و ﺳﺎزهﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ۱۱۱۱۱۱
 ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ۱۱۱۱۱۱
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ۱۱۱۱۱۱
 ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ۱۱۱۱۱۱
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ۱۱۱۱۱۱
مهندسی خطوط راه آهن ۱۱۱۱۱۱
مهندسی پدافند غیر عامل  ﺳﺎزهﻫﺎی دﻓﺎﻋﻲ۱۱۱۱۱۱
 ﻃﺮاﺣﻲ۱۱۱۱۱۱

مکانیک جامدات شامل: مقاومت مصالح ۱، تحلیل سازه ها

طراحی شامل: سازه های فولادی ۱و۲، سازه های بتنی۱و۲، راهسازی و روسازی راه