مجموعه مهندسی عمران

 

رشته گرایش ضرایب دروس مجموعه مهندسی عمران
زبان عمومی و تخصصی ریاضیات مکانیک جامدات مکانیک خاک و پی سازی مکانیک سیالات و هیدرولیک طراحی
مهندسی عمران  ﺳﺎزه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
 زﻟﺰﻟﻪ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
 ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
 راه و ﺗﺮاﺑﺮی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
 آب و ﺳﺎزهﻫﺎی ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
 ﺳﻮاﺣﻞ، ﺑﻨﺎدر و ﺳﺎزهﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
 ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
 ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
مهندسی خطوط راه آهن   ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
مهندسی پدافند غیر عامل   ﺳﺎزهﻫﺎی دﻓﺎﻋﻲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
 ﻃﺮاﺣﻲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

مکانیک جامدات شامل: مقاومت مصالح ۱، تحلیل سازه ها

طراحی شامل: سازه های فولادی ۱و۲، سازه های بتنی۱و۲، راهسازی و روسازی راه