مجموعه مهندسی کامپیوتر

 

رشته گرایشضرایب دروس      
زبان عمومی و تخصصی ریاضیاتدروس تخصصی مشترکدروس تخصصی معماری سیستم های کامپیوتریدروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکزدروس تخصصی نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن
مهندسی کامپیوتر   ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی۱۲۴۳۰۰
 ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﺑﺎﺗﻴﻜﺰ۱۲۴۰۳۰
 ﻧﺮم اﻓﺰار۱۲۴۰۰۳

ریاضیات شامل: ریاضی عممی ۱و۲، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات مهندسی، ریاضیات گسسته

دروس تخصصی مشترک شامل: ساختان داده ها و طراحی الگوریتم ها، نظریه زبان ها و ماشین ها، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل و شبکه های کامپیوتری