مجموعه مهندسی کامپیوتر

 

رشته  گرایش ضرایب دروس      
زبان عمومی و تخصصی  ریاضیات دروس تخصصی مشترک دروس تخصصی معماری سیستم های کامپیوتری دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز دروس تخصصی نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن
مهندسی کامپیوتر    ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ۱ ۲ ۴ ۳ ۰ ۰
 ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﺑﺎﺗﻴﻜﺰ ۱ ۲ ۴ ۰ ۳ ۰
 ﻧﺮم اﻓﺰار ۱ ۲ ۴ ۰ ۰ ۳

ریاضیات شامل: ریاضی عممی ۱و۲، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات مهندسی، ریاضیات گسسته

دروس تخصصی مشترک شامل: ساختان داده ها و طراحی الگوریتم ها، نظریه زبان ها و ماشین ها، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل و شبکه های کامپیوتری