مجموعه مهندسی مکانیک

 

رشته  گرایش ضرایب دروس مجموعه مهندسی مکانیک 
زبان عمومی و تخصصی  ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی ۱ ۲ ۲ ۳ ۲
 ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژی ۱ ۲ ۳ ۲ ۲
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺧﻮدرو ۲ ۳ ۳ ۳ ۲
 ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺧﻮدرو ۲ ۳ ۱ ۳ ۴
 ﺳﺎزه ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ۲ ۳ ۲ ۴ ۳
 ﻣﻮاد ﻣﺮﻛﺐ ۲ ۳ ۳ ۳ ۲
 ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﻲ  ۲ ۳ ۱ ۳ ۴
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت  ﺳﻼح ۱ ۲ ۲ ۳ ۲
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺮژی تکنولوژی انرژی ۱ ۲ ۳ ۲ ۲
انرژی و محیط ز یست ۱ ۲ ۳ ۲ ۲
سیستم های انرژی ۱ ۲ ۳ ۲ ۲
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ـ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻫﻮاره ـ ۱ ۲ ۲ ۳ ۲
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی رﻳﻠﻲ ـ ۱ ۲ ۲ ۳ ۲
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﺴﺘﻪای کاربرد پرتوها ۱ ۲ ۳ ۲ ۲
گداخت هسته ای ۱ ۲ ۳ ۲ ۲
راکتور ۱ ۲ ۳ ۲ ۲
پرتوپزشکی ۱ ۲ ۳ ۲ ۲

ریاضیات شامل: ریاضی عمومی ۱و۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی

حرارت و سیالات شامل: ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت

جامدات شامل: استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا

دینامیک و ارتعاشات شامل: دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل