مجموعه مهندسی مکانیک

 

رشته گرایشضرایب دروس مجموعه مهندسی مکانیک 
زبان عمومی و تخصصی ریاضیاتحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشات
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی۱۲۲۳۲
 ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژی۱۲۳۲۲
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺧﻮدرو۲۳۳۳۲
 ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺧﻮدرو۲۳۱۳۴
 ﺳﺎزه ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو۲۳۲۴۳
 ﻣﻮاد ﻣﺮﻛﺐ۲۳۳۳۲
 ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﻲ ۲۳۱۳۴
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت ﺳﻼح۱۲۲۳۲
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺮژیتکنولوژی انرژی۱۲۳۲۲
انرژی و محیط ز یست۱۲۳۲۲
سیستم های انرژی۱۲۳۲۲
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮـ۱۲۳۲۲
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻫﻮارهـ۱۲۲۳۲
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی رﻳﻠﻲـ۱۲۲۳۲
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﺴﺘﻪایکاربرد پرتوها۱۲۳۲۲
گداخت هسته ای۱۲۳۲۲
راکتور۱۲۳۲۲
پرتوپزشکی۱۲۳۲۲

ریاضیات شامل: ریاضی عمومی ۱و۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی

حرارت و سیالات شامل: ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت

جامدات شامل: استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا

دینامیک و ارتعاشات شامل: دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل