مجموعه مهندسی مواد و متالوژی

 

رشته گرایشضرایب دروس مجموعه مهندسی مواد و متالوژی   
زبان عمومی و تخصصیریاضیخواص فیزیکی موادخواص مکانیکی موادشیمی فیزیک و ترمودینامیک
    ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮاد     ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ۱۲۲۲۱
 ﺷﻜﻞدادن ﻓﻠﺰات۱۲۲۲۱
 ﺟﻮﺷﻜﺎری۱۱۲۲۲
 اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻠﺰات۱۲۲۱۲
 ﺧﻮردﮔﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮاد۱۲۲۱۲
 ﺳﺮاﻣﻴﻚ۱۱۳۱۲
 رﻳﺨﺘﻪﮔﺮی۱۲۲۲۱
 ﻣﻮاد ﻣﺮﻛﺐ۱۱۳۱۲
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ   ﺑﻴﻮﻣﻮاد۱۲۲۲۱
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ۱۲۲۲۱

ریاضی شامل: ریاضی عمومی ۱و۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی