مجموعه مهندسی مواد و متالوژی

 

رشته  گرایش ضرایب دروس مجموعه مهندسی مواد و متالوژی   
زبان عمومی و تخصصی ریاضی خواص فیزیکی مواد خواص مکانیکی مواد شیمی فیزیک و ترمودینامیک
    ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮاد      ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱
 ﺷﻜﻞدادن ﻓﻠﺰات ۱ ۲ ۲ ۲ ۱
 ﺟﻮﺷﻜﺎری ۱ ۱ ۲ ۲ ۲
 اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻠﺰات ۱ ۲ ۲ ۱ ۲
 ﺧﻮردﮔﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮاد ۱ ۲ ۲ ۱ ۲
 ﺳﺮاﻣﻴﻚ ۱ ۱ ۳ ۱ ۲
 رﻳﺨﺘﻪﮔﺮی ۱ ۲ ۲ ۲ ۱
 ﻣﻮاد ﻣﺮﻛﺐ ۱ ۱ ۳ ۱ ۲
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ    ﺑﻴﻮﻣﻮاد ۱ ۲ ۲ ۲ ۱
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱

ریاضی شامل: ریاضی عمومی ۱و۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی