مجموعه مهندسی شیمی

 

رشته گرایشضرایب دروس مجموعه مهندسی شیمی
زبان عمومی و تخصصیانتقال حرارت ۱و۲ترمودینامیکمکانیک سیالاتکنترل فرایندانتقال جرم و عملیات واحد ۱و۲طرح راکتورهای شیمیاییریاضیات     (کاربردی، عددی)
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺮﻣﻮﺳﻴﻨﺘﻴﻚ و ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ۱۳۳۲۱۴۲۳
 ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی۱۳۳۲۱۴۲۳
 ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ۱۳۳۲۱۴۲۳
 ﻣﺪلﺳﺎزی، ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی و ﻛﻨﺘﺮل۱۳۳۲۱۴۲۳
 ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ۱۳۳۲۱۴۲۳
 ﻓﺮآوری و اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز۱۳۳۲۱۴۲۳
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ۱۳۳۲۱۴۲۳
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ۱۳۳۲۱۴۲۳
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ۱۳۳۲۱۴۲۳
 ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎوری۱۳۳۲۱۴۲۳
 ﭘﻠﻴﻤﺮ۱۳۳۲۱۴۲۳
 ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل۱۳۳۲۱۴۲۳
 زﻳﺴﺖﭘﺰﺷﻜﻲ۱۳۳۲۱۴۲۳
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت ـ۱۳۳۲۱۴۲۳
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﺴﺘﻪایراکتور۱۳۳۲۱۴۲۳
چرخه سوخت۱۳۳۲۱۴۲۳
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی انرژیتکنولوژی انرژی۱۳۳۲۱۴۲۳
انرژی و محیط زیست۱۳۳۲۱۴۲۳
سیستم های انرژی۱۳۳۲۱۴۲۳
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ انرژی های تجدید پذیرـ۱۳۳۲۱۴۲۳