مجموعه مهندسی شیمی

 

رشته  گرایش ضرایب دروس مجموعه مهندسی شیمی
زبان عمومی و تخصصی انتقال حرارت ۱و۲ ترمودینامیک مکانیک سیالات کنترل فرایند انتقال جرم و عملیات واحد ۱و۲ طرح راکتورهای شیمیایی ریاضیات     (کاربردی، عددی)
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ  ﺗﺮﻣﻮﺳﻴﻨﺘﻴﻚ و ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۴ ۲ ۳
 ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۴ ۲ ۳
 ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۴ ۲ ۳
 ﻣﺪلﺳﺎزی، ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی و ﻛﻨﺘﺮل ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۴ ۲ ۳
 ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۴ ۲ ۳
 ﻓﺮآوری و اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۴ ۲ ۳
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۴ ۲ ۳
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۴ ۲ ۳
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۴ ۲ ۳
 ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎوری ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۴ ۲ ۳
 ﭘﻠﻴﻤﺮ ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۴ ۲ ۳
 ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۴ ۲ ۳
 زﻳﺴﺖﭘﺰﺷﻜﻲ ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۴ ۲ ۳
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت  ـ ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۴ ۲ ۳
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﺴﺘﻪای راکتور ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۴ ۲ ۳
چرخه سوخت ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۴ ۲ ۳
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی انرژی تکنولوژی انرژی ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۴ ۲ ۳
انرژی و محیط زیست ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۴ ۲ ۳
سیستم های انرژی ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۴ ۲ ۳
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ انرژی های تجدید پذیر ـ ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۴ ۲ ۳