مجموعه مهندسی برق

 

رشته  گرایش ضرایب دروس  مجموعه مهندسی برق      
زبان عمومی و تخصصی ریاضیات مدارهای الکتریکی ۱و۲ الکترونیک ۱و۲ و سیستم های دیجیتال ماشین های الکتریکی ۱و۲ و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی۱ سیستم های کنترل خطی سیگنال ها و سیستم ها الکترومغناطیس
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق  ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ۲ ۳ ۳ ۴ ۱ ۱ ۲ ۲
 اﻓﺰارهﻫﺎی ﻣﻴﻜﺮو و ﻧﺎﻧﻮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ۲ ۳ ۳ ۴ ۱ ۱ ۲ ۲
 ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ دﻳﺠﻴﺘﺎل ۲ ۳ ۳ ۴ ۱ ۱ ۲ ۲
 ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﺪرت ۲ ۳ ۳ ۱ ۴ ۲ ۱ ۲
 اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻗﺪرت و ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ۲ ۳ ۳ ۱ ۴ ۲ ۲ ۱
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺮژی ۲ ۳ ۳ ۱ ۴ ۲ ۱ ۲
 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﻗﻲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ۲ ۳ ۳ ۱ ۴ ۲ ۱ ۲
 ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻴﺪان و ﻣﻮج ۲ ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ ۴
 ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻮری ۲ ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ ۴
 ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳﻴﺴﺘﻢ ۲ ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ ۴ ۲
 ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻣﻦ و رﻣﺰﻧﮕﺎری ۲ ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ ۴ ۲
 ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ ۴ ۲
 ﻛﻨﺘﺮل ۲ ۳ ۳ ۱ ۲ ۴ ۲ ۱
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺑﻴﻮاﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ۲ ۳ ۳ ۳ ۱ ۴ ۴ ۱
 ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ۲ ۳ ۳ ۳ ۱ ۴ ۴ ۱
مهندسی ورزش ۲ ۳ ۳ ۳ ۱ ۴ ۴ ۱
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﺗﺮوﻧﻴﻚ ـ ۲ ۳ ۳ ۴ ۴ ۴ ۱ ۱
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ راه آﻫﻦ ﺑﺮﻗﻲ ـ ۲ ۳ ۳ ۱ ۴ ۲ ۱ ۲
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ  اﻓﺎ (اﺳﺘﺘﺎر، ﻓﺮﻳﺐ و اﺧﺘﻔﺎ) ۲ ۳ ۳ ۴ ۱ ۱ ۲ ۲
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺮژی تکنولوژی انرژی ۲ ۳ ۳ ۱ ۴ ۲ ۱ ۲
انرژی و محیط زیست ۲ ۳ ۳ ۱ ۴ ۲ ۱ ۲
سیستم های انرژی ۲ ۳ ۳ ۱ ۴ ۲ ۱ ۲
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ ـ ۲ ۳ ۳ ۱ ۴ ۲ ۱ ۲
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﺴﺘﻪای کاربرد پرتوها ۲ ۳ ۳ ۱ ۴ ۲ ۱ ۲
گداخت هسته ای ۲ ۳ ۳ ۱ ۴ ۲ ۱ ۲
راکتور ۲ ۳ ۳ ۱ ۴ ۲ ۱ ۲
پرتوپزشکی ۲ ۳ ۳ ۱ ۴ ۲ ۱ ۲
مهندسی فیزیک بهداشتـ ۲ ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ ۴ ۲
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻫﻮاره ۲ ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ ۴ ۲
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮل و ﻋﻼﺋﻢ راه آهن ـ ۲ ۳ ۳ ۱ ۲ ۴ ۲ ۱
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ فتونیک ۲ ۳ ۳ ۴ ۱ ۱ ۲ ۲
نانوفتونیک ۲ ۳ ۳ ۴ ۱ ۱ ۲ ۲
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ نانوفناوری نانو الکترومکانیک ۲ ۳ ۳ ۴ ۱ ۱ ۲ ۲
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ صدا ۲ ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ ۴ ۲
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ مخابرات امنیتی ۲ ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ ۴ ۲

ریاضیات شامل: معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمال