مجموعه مهندسی برق

 

رشته گرایشضرایب دروس  مجموعه مهندسی برق      
زبان عمومی و تخصصیریاضیاتمدارهای الکتریکی ۱و۲الکترونیک ۱و۲ و سیستم های دیجیتالماشین های الکتریکی ۱و۲ و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی۱سیستم های کنترل خطیسیگنال ها و سیستم هاالکترومغناطیس
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ۲۳۳۴۱۱۲۲
 اﻓﺰارهﻫﺎی ﻣﻴﻜﺮو و ﻧﺎﻧﻮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ۲۳۳۴۱۱۲۲
 ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ دﻳﺠﻴﺘﺎل۲۳۳۴۱۱۲۲
 ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﺪرت۲۳۳۱۴۲۱۲
 اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻗﺪرت و ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ۲۳۳۱۴۲۲۱
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺮژی۲۳۳۱۴۲۱۲
 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﻗﻲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ۲۳۳۱۴۲۱۲
 ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻴﺪان و ﻣﻮج۲۳۳۲۱۱۲۴
 ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻮری۲۳۳۲۱۱۲۴
 ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳﻴﺴﺘﻢ۲۳۳۲۱۱۴۲
 ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻣﻦ و رﻣﺰﻧﮕﺎری۲۳۳۲۱۱۴۲
 ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ۲۳۳۲۱۱۴۲
 ﻛﻨﺘﺮل۲۳۳۱۲۴۲۱
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻮاﻟﻜﺘﺮﻳﻚ۲۳۳۳۱۴۴۱
 ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت۲۳۳۳۱۴۴۱
مهندسی ورزش۲۳۳۳۱۴۴۱
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﺗﺮوﻧﻴﻚـ۲۳۳۴۴۴۱۱
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ راه آﻫﻦ ﺑﺮﻗﻲـ۲۳۳۱۴۲۱۲
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ اﻓﺎ (اﺳﺘﺘﺎر، ﻓﺮﻳﺐ و اﺧﺘﻔﺎ)۲۳۳۴۱۱۲۲
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺮژیتکنولوژی انرژی۲۳۳۱۴۲۱۲
انرژی و محیط زیست۲۳۳۱۴۲۱۲
سیستم های انرژی۲۳۳۱۴۲۱۲
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮـ۲۳۳۱۴۲۱۲
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﺴﺘﻪایکاربرد پرتوها۲۳۳۱۴۲۱۲
گداخت هسته ای۲۳۳۱۴۲۱۲
راکتور۲۳۳۱۴۲۱۲
پرتوپزشکی۲۳۳۱۴۲۱۲
مهندسی فیزیک بهداشتـ۲۳۳۲۱۱۴۲
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻫﻮاره۲۳۳۲۱۱۴۲
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮل و ﻋﻼﺋﻢ راه آهنـ۲۳۳۱۲۴۲۱
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ فتونیک۲۳۳۴۱۱۲۲
نانوفتونیک۲۳۳۴۱۱۲۲
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ نانوفناورینانو الکترومکانیک۲۳۳۴۱۱۲۲
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ صدا۲۳۳۲۱۱۴۲
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ مخابرات امنیتی۲۳۳۲۱۱۴۲

ریاضیات شامل: معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمال