مجموعه علوم و مهندسی محیط زیست

 

رشته  گرایش ضرایب دروس      
زبان عمومی و تخصصی آلودگی محیط زیست اکولوژی حیات وحش شناخت و حمایت محیط زیست ارزیابی محیط زیست بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری
علوم و مهندسی محیط زیست    ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲
 ارزﻳﺎﺑﻲ و آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲
 آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎی ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲