مجموعه علوم و مهندسی محیط زیست

 

رشته گرایشضرایب دروس      
زبان عمومی و تخصصیآلودگی محیط زیستاکولوژی حیات وحششناخت و حمایت محیط زیستارزیابی محیط زیستبیولوژی و شناخت حیوانات شکاری
علوم و مهندسی محیط زیست   ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ۲۲۲۳۳۲
 ارزﻳﺎﺑﻲ و آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ۲۲۲۳۳۲
 آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎی ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ۲۲۲۳۳۲