مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی

 

رشته  گرایش ضرایب دروس مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی  
زبان عمومی و تخصصی ریاضیات شیمی مواد غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی تکنولوژی مواد غذایی اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی     ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۴ ۲
 ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۴ ۲
 زﻳﺴﺖﻓﻨﺎوری ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۴ ۲
 ﻓﻨﺎوری ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۴ ۲