مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی

 

رشته گرایشضرایب دروس مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی  
زبان عمومی و تخصصیریاضیاتشیمی مواد غذاییمیکروبیولوژی مواد غذاییتکنولوژی مواد غذاییاصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی    ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ۲۲۲۲۴۲
 ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ۲۲۲۲۴۲
 زﻳﺴﺖﻓﻨﺎوری ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ۲۲۲۲۴۲
 ﻓﻨﺎوری ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ۲۲۲۲۴۲