مجموعه علوم دام و طیور

 

رشته  گرایش ضرایب دروس مجموعه علوم دام و طیور
زبان عمومی و تخصصی ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایش های کشاورزی بیوشیمی تغذیه دام پرورش دام و طیور آناتومی و فیزیولوژی دام
ﻋﻠﻮم داﻣﻲ ژنتیک و اﺻﻼح دام و طیور ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی دام و طیور ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
 تغذیه دام ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱