مجموعه علوم دام و طیور

 

رشته گرایشضرایب دروس مجموعه علوم دام و طیور
زبان عمومی و تخصصیژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایش های کشاورزیبیوشیمیتغذیه دامپرورش دام و طیورآناتومی و فیزیولوژی دام
ﻋﻠﻮم داﻣﻲژنتیک و اﺻﻼح دام و طیور۱۲۱۱۱۱
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی دام و طیور۱۲۱۱۱۱
 تغذیه دام۱۲۱۱۱۱
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر۱۲۱۱۱۱
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ۱۲۱۱۱۱