مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

 

رشته  گرایش ضرایب دروس مجموعه زراعت و اصلاح نباتات       
زبان عمومی و تخصصی زراعت طرح آزمایش های کشاورزی ژنتیک آمار و احتمالات اصلاح نباتات فیزیولوژی گیاهان زراعی اکولوژی خاک شناسی
 ژﻧﺘﻴﻚ و ﺑﻪﻧﮋادی ﮔﻴﺎﻫﻲ  – ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ ۳ ۰ ۰ ۰
 اگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی  ۲ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ ۰
اکولوژی گیاهان زراعی ۲ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۰