مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

 

رشته گرایشضرایب دروس مجموعه زراعت و اصلاح نباتات       
زبان عمومی و تخصصیزراعتطرح آزمایش های کشاورزیژنتیکآمار و احتمالاتاصلاح نباتاتفیزیولوژی گیاهان زراعیاکولوژیخاک شناسی
 ژﻧﺘﻴﻚ و ﺑﻪﻧﮋادی ﮔﻴﺎﻫﻲ –۲۲۲۳۲۳۰۰۰
 اگروتکنولوژیفیزیولوژی گیاهان زراعی ۲۴۲۰۰۰۳۲۰
اکولوژی گیاهان زراعی۲۴۲۰۰۰۲۳۰