مجموعه حشره شناسی

 

رشته گرایشضرایب دروس     
زبان عمومی و تخصصیجانور شناسیحشره شناسیآفات گیاهیاصول مبارزه و سم شناسی در آفات گیاهی
حشره شناسی کشاورزی ۲۲۳۴۳