مجموعه حشره شناسی

 

رشته  گرایش ضرایب دروس     
زبان عمومی و تخصصی جانور شناسی حشره شناسی آفات گیاهی اصول مبارزه و سم شناسی در آفات گیاهی
حشره شناسی کشاورزی   ۲ ۲ ۳ ۴ ۳