مجموعه فیزیک

 

رشته  گرایش ضرایب دروس مجموعه فیزیک
زبان عمومی و تخصصی دروس تخصصی ۱ دروس تخصصی ۲
ﻓﻴﺰﻳﻚ ـ ۲ ۶ ۷
ﻓﻴﺰﻳﻚ ماده چگال ۲ ۶ ۷
 ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﻼﺳﻤﺎ ۲ ۶ ۷
  ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪای ۲ ۶ ۷
 ذرات ﺑﻨﻴﺎدی و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻴﺪانﻫﺎ ۲ ۶ ۷
 ﻧﺠﻮﻣﻲ و اخترفیزیک ۲ ۶ ۷
 ﻓﻴﺰﻳﻚ آماری و سامانه های پیچیده ۲ ۶ ۷
 گرانش و کیهان شناسی ۲ ۶ ۷
 اپتیک و لیزر ۲ ۶ ۷
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﺴﺘﻪای  کاربرد پرتوها ۲ ۶ ۷
 گداخت هسته ای ۲ ۶ ۷
راکتور ۲ ۶ ۷
پرتو پزشکی ۲ ۶ ۷
فناوری پلاسما ۲ ۶ ۷
مهندسی سیستم های انرژی تکنولوژی انرژی ۲ ۶ ۷
انرژی و محیط زیست ۲ ۶ ۷
سیستم های انرژی ۲ ۶ ۷
نانو فیزیک ۲ ۶ ۷
آمو زش فیزیک ۲ ۶ ۷

دروس تخصصی ۱ شامل: فیزیک پایه ۱،۲،۳، فیزیک جدید، ترمودینامیک و مکانیک آماری، ریاضی فیزیک ۱و۲

دروس تخصصی ۲ شامل: مکانیک کلاسیک ۱و۲، الکترومغناطیس۱و۲، مکانیک کوانتومی ۱و۲