مجموعه فیزیک

 

رشته گرایشضرایب دروس مجموعه فیزیک
زبان عمومی و تخصصیدروس تخصصی ۱دروس تخصصی ۲
ﻓﻴﺰﻳﻚـ۲۶۷
ﻓﻴﺰﻳﻚ ماده چگال۲۶۷
 ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﻼﺳﻤﺎ۲۶۷
  ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪای۲۶۷
 ذرات ﺑﻨﻴﺎدی و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻴﺪانﻫﺎ۲۶۷
 ﻧﺠﻮﻣﻲ و اخترفیزیک۲۶۷
 ﻓﻴﺰﻳﻚ آماری و سامانه های پیچیده۲۶۷
 گرانش و کیهان شناسی۲۶۷
 اپتیک و لیزر۲۶۷
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﺴﺘﻪای کاربرد پرتوها۲۶۷
 گداخت هسته ای۲۶۷
راکتور۲۶۷
پرتو پزشکی۲۶۷
فناوری پلاسما۲۶۷
مهندسی سیستم های انرژیتکنولوژی انرژی۲۶۷
انرژی و محیط زیست۲۶۷
سیستم های انرژی۲۶۷
نانو فیزیک۲۶۷
آمو زش فیزیک۲۶۷

دروس تخصصی ۱ شامل: فیزیک پایه ۱،۲،۳، فیزیک جدید، ترمودینامیک و مکانیک آماری، ریاضی فیزیک ۱و۲

دروس تخصصی ۲ شامل: مکانیک کلاسیک ۱و۲، الکترومغناطیس۱و۲، مکانیک کوانتومی ۱و۲