علوم زمین

 

رشته  گرایش         ضرایب دروس علوم زمین
زبان عمومی و تخصصی رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی آب های زیر زمینی زمین شناسی ایران زمین شناسی نفت ژئوشیمی سنگ شناسی دیرینه شناسی زمین شناسی مهندسی زمین شناسی ساختمان چینه شناسی زمین شناسی اقتصادی زمین شناسی زیست محیطی
علوم زمین  ﭘﺘﺮوﻟﻮژی ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰
 زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدی ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۱
 زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ۲ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳ ۱ ۰ ۰
 آبزﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ۲ ۱ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
 ﭼﻴﻨﻪﻧﮕﺎری و دﻳﺮﻳﻨﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۲ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰
 رﺳﻮبﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﻲ رﺳﻮﺑﻲ ۲ ۳ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
 زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻔﺖ ۲ ۱ ۰ ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
 زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۱ ۰ ۰ ۱
 زﻣﻴﻦ ﺷﻴﻤﻲ ۲ ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱
 ﺳﻨﺠﺶ از دور زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ۲ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱