علوم زمین

 

رشته گرایش        ضرایب دروس علوم زمین
زبان عمومی و تخصصیرسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبیآب های زیر زمینیزمین شناسی ایرانزمین شناسی نفتژئوشیمیسنگ شناسیدیرینه شناسیزمین شناسی مهندسیزمین شناسی ساختمانچینه شناسیزمین شناسی اقتصادیزمین شناسی زیست محیطی
علوم زمین ﭘﺘﺮوﻟﻮژی۲۰۰۱۰۱۳۰۰۱۱۱۰
 زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدی۲۰۰۱۰۱۱۰۰۱۰۳۱
 زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ۲۱۰۱۰۰۱۰۱۳۱۰۰
 آبزﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ۲۱۳۱۰۰۰۰۱۱۰۰۱
 ﭼﻴﻨﻪﻧﮕﺎری و دﻳﺮﻳﻨﻪﺷﻨﺎﺳﻲ۲۱۰۱۱۰۰۲۰۱۲۰۰
 رﺳﻮبﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﻲ رﺳﻮﺑﻲ۲۳۰۱۱۰۱۰۰۱۱۰۰
 زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻔﺖ۲۱۰۱۳۰۰۰۰۱۱۰۱
 زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ۲۰۱۱۰۰۱۰۳۱۰۰۱
 زﻣﻴﻦ ﺷﻴﻤﻲ۲۱۰۱۰۲۱۰۰۰۰۲۱
 ﺳﻨﺠﺶ از دور زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺧﺘﻲ۲۱۰۲۰۰۲۰۱۱۰۰۱