مجموعه شیمی

 

رشته  گرایش ضرایب دروس مجموعه شیمی 
زبان عمومی و تخصصی  شیمی تجزیه شیمی معدنی شیمی فیزیک شیمی آلی شیمی کاربردی
شیمی  ﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۰
 ﺷﻴﻤﻲ آﻟﻲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۰
 ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۰
 ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۰
ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۰
ﺷﻴﻤﻲ داروﻳﻲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۰
شیمی کاتالیست ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰
ﺷﻴﻤﻲ درﻳﺎ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰
ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ  – ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۰
 آﻣﻮزش ﺷﻴﻤﻲ –  ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۰