زیست شناسی گیاهی

 

رشته گرایشضرایب دروس زیست شناسی گیاهی  
زبان عمومی و تخصصیمجموعه زیست شناسیفیزیولوژی گیاهیسیستماتیک گیاهیتکوین گیاهی
زیست شناسی گیاهی   ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی۲۳۴۲۲
 ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﻲ۲۳۲۴۲
 زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ۲۳۲۲۴

مجموعه زیست شناسی شامل: گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژیو تکامل

تکوین گیاهی شامل: ریخت شناسی، تشری، ریخت زائی و اندام زائی