زیست شناسی گیاهی

 

رشته  گرایش ضرایب دروس زیست شناسی گیاهی  
زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی سیستماتیک گیاهی تکوین گیاهی
زیست شناسی گیاهی    ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ۲ ۳ ۴ ۲ ۲
 ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﻲ ۲ ۳ ۲ ۴ ۲
 زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۴

مجموعه زیست شناسی شامل: گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژیو تکامل

تکوین گیاهی شامل: ریخت شناسی، تشری، ریخت زائی و اندام زائی