مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

رشته  گرایش ضرایب دروس مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی    
زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی ژنتیک بیوشیمی سلولی و مولکولی میکروبیولوژی مجموعه ویروس، قارچ و ایمنی شناسی بیوفیزیک
  زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ     ۲ ۳ ۲ ۲ ۴ ۲ ۱ ۰
ژﻧﺘﻴﻚ ۲ ۳ ۴ ۲ ۲ ۲ ۰ ۱
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژی میکروب های بیماری زا ۲ ۳ ۲ ۲ ۱ ۴ ۲ ۰
صنعتی ۲ ۳ ۲ ۲ ۱ ۴ ۲ ۰
بیوسیستماتیک و بوم شناسی ۲ ۳ ۲ ۲ ۱ ۴ ۲ ۰
محیطی ۲ ۳ ۲ ۲ ۱ ۴ ۲ ۰
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ۲ ۳ ۲ ۴ ۲ ۱ ۰ ۲
ﺑﻴﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ۲ ۳ ۳ ۲ ۳ ۱ ۰ ۴
 زﻳﺴﺖﻓﻨﺎوری   ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۰ ۳ ۲ ۱
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ۳ ۲ ۰ ۳ ۲ ۱
 ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ۲ ۳ ۳ ۲ ۰ ۳ ۲ ۱
 رﻳﺰزﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ۲ ۳ ۲ ۲ ۴ ۲ ۱ ۰
 آﻣﻮزش زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۲ ۳ ۴ ۲ ۲ ۲ ۰ ۱

مجموعه زیست شناسی شامل: گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل)