مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

رشته گرایشضرایب دروس مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی    
زبان عمومی و تخصصیمجموعه زیست شناسیژنتیکبیوشیمیسلولی و مولکولیمیکروبیولوژیمجموعه ویروس، قارچ و ایمنی شناسیبیوفیزیک
  زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ    ۲۳۲۲۴۲۱۰
ژﻧﺘﻴﻚ۲۳۴۲۲۲۰۱
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژیمیکروب های بیماری زا۲۳۲۲۱۴۲۰
صنعتی۲۳۲۲۱۴۲۰
بیوسیستماتیک و بوم شناسی۲۳۲۲۱۴۲۰
محیطی۲۳۲۲۱۴۲۰
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ۲۳۲۴۲۱۰۲
ﺑﻴﻮﻓﻴﺰﻳﻚ۲۳۳۲۳۱۰۴
 زﻳﺴﺖﻓﻨﺎوری  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ۲۳۳۲۰۳۲۱
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ۳۲۰۳۲۱
 ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ۲۳۳۲۰۳۲۱
 رﻳﺰزﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوری۲۳۲۲۴۲۱۰
 آﻣﻮزش زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ۲۳۴۲۲۲۰۱

مجموعه زیست شناسی شامل: گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل)