زیست شناسی جانوری

 

رشته  گرایش ضرایب دروس زیست شناسی جانوری
زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی فیزیولوژی جانوری جانور شناسی تکوین جانوری
زیست شناسی جانوری    ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ۲ ۳ ۴ ۲ ۲
 ﺑﻴﻮﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ۲ ۳ ۲ ۴ ۲
 زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۴

مجموعه زیست شناسی شامل: گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژیو تکامل

تکوین جانوری شامل: بافت شناسی و جنین شناسی