زیست شناسی جانوری

 

رشته گرایشضرایب دروس زیست شناسی جانوری
زبان عمومی و تخصصیمجموعه زیست شناسیفیزیولوژی جانوریجانور شناسیتکوین جانوری
زیست شناسی جانوری   ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی۲۳۴۲۲
 ﺑﻴﻮﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ۲۳۲۴۲
 زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ۲۳۲۲۴

مجموعه زیست شناسی شامل: گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژیو تکامل

تکوین جانوری شامل: بافت شناسی و جنین شناسی