مجموعه زبان عربی

رشتهضر ایب دروس مجموعه زبان عربی
زبان عمومی و تخصصیصرف – نحومعانی، بیان و بدیع(بلاغت)تاریخ ادبیاتترجمه و اعراب گذاری متون ادبیترجمه عربی به فارسی و بالعکسمهارت های زبانی
 زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻋﺮﺑﻲ۱۲۲۲۲۲۱
 ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ۱۱۲۱۳۳۱
 آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ۱۲۲۲۲۲۱