مجموعه زبان عربی

رشته ضر ایب دروس مجموعه زبان عربی
زبان عمومی و تخصصی صرف – نحو معانی، بیان و بدیع(بلاغت) تاریخ ادبیات ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی ترجمه عربی به فارسی و بالعکس مهارت های زبانی
 زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻋﺮﺑﻲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱
 ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۳ ۳ ۱
 آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱