مشاوره

 

رشته  گرایش ضرایب دروس مشاوره    
زبان عمومی و تخصصی  آمارو روش تحقیق مبانی مشاوره و راهنمایی روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره نظریه های مشاوره و روان درمانی کاربرد آزمون های روانی در مشاوره روان شناسی شخصیت
مشاوره     ﻣﺸﺎور ه ﻣﺪرﺳﻪ ۳ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲
 ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﻲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲
 ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده ۳ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲
 ﻣﺸﺎوره ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲

زبان عمومی و تخصصی شامل: انگلیسی – فرانسه