مشاوره

 

رشته گرایشضرایب دروس مشاوره    
زبان عمومی و تخصصی آمارو روش تحقیقمبانی مشاوره و راهنماییروش ها و فنون راهنمایی در مشاورهنظریه های مشاوره و روان درمانیکاربرد آزمون های روانی در مشاورهروان شناسی شخصیت
مشاوره    ﻣﺸﺎور ه ﻣﺪرﺳﻪ۳۲۲۳۳۲۲
 ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﻲ۳۲۲۳۳۲۲
 ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده۳۲۲۳۳۲۲
 ﻣﺸﺎوره ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ۳۲۲۳۳۲۲

زبان عمومی و تخصصی شامل: انگلیسی – فرانسه