مجموعه مدیریت

 

رشته  گرایش ضرایب دروس مجموعه مدیریت
زبان عمومی و تخصصی اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ریاضی و آمار تئوری های مدیریت اقتصاد خرد و کلان مالیه عمومی و بودجه مدیریت منابع انسانی تحقیق در عملیات مدیریت مالی مدیریت تولید بازاریابی مبانی کارآفرینی
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ  ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۴ ۰
 ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۴ ۰
 ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۴ ۰
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۴ ۰
 ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۴ ۰
 ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۴ ۰
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مدیریت تطبیقی و توسعه ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮل ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مدیریت رفتار سازمانی ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰
 ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮه وری ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت  ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۲ ۰
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۲ ۰
 ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۲ ۰
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۲ ۰
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی  ﻧﻮآوری ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ ۰
 اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ ۰
 اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ ۰
 ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ ۰
 ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ  ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺟﺪﻳﺪ ۳ ۲ ۳ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳
 ﮔﺮدﺷﮕﺮی ۳ ۲ ۳ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳
 ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ۳ ۲ ۳ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳
 ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ۳ ۲ ۳ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳
 ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ۳ ۲ ۳ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ۳ ۲ ۳ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳
 ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ۳ ۲ ۳ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﻬﺮه وری ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰