مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

 

رشته  گرایش ضرایب دروس مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری    
زبان عمومی و تخصصی زبان تخصصی  استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت دانش مسائل روز  نظریه های عمومی مدیریت زبان فارسی ریاضی عمومی  ۱ و ۲ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر  اﺳﺘﺮاﺗﮋی ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۲
 ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۲
 رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۲
 ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۲
 ﻋﻤﻠﻴﺎت و زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۲
 ﻓﻨﺎوری ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۲
 ﻣﺎﻟﻲ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰
مدیریت اﻣﻮر ﺷﻬﺮی ـ ۲ ۰ ۲ ۲ ۲ ۱  ۰

دانش مسائل روز: در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرح های عمرانی

ریاضی عمومی ۱ و ۲ شامل: دوره فنی و مهندسی