مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

 

رشته گرایشضرایب دروس مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری    
زبان عمومی و تخصصیزبان تخصصی استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریتدانش مسائل روز نظریه های عمومی مدیریتزبان فارسیریاضی عمومی  ۱ و ۲ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋی۰۱۲۰۰۰۲
 ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ۰۱۲۰۰۰۲
 رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ۰۱۲۰۰۰۲
 ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت۰۱۲۰۰۰۲
 ﻋﻤﻠﻴﺎت و زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ۰۱۲۰۰۰۲
 ﻓﻨﺎوری۰۱۲۰۰۰۲
 ﻣﺎﻟﻲ۰۱۲۰۰۰۰
مدیریت اﻣﻮر ﺷﻬﺮیـ۲۰۲۲۲۱ ۰

دانش مسائل روز: در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرح های عمرانی

ریاضی عمومی ۱ و ۲ شامل: دوره فنی و مهندسی