مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

 

رشته  گرایش            ضرایب دروس مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
زبان عمومی و تخصصی مبانی علم سیاست جامعه شناسی سیاسی اصول روابط    بین الملل و سیاست خارجی اندیشه سیاسی  تحولات سیاسی اجتماعی ایران جهان سوم و مسائل آن نظام سیاسی تطبیقی حقوق  بین الملل عمومی سازمان های بین المللی تاریخ روابط   بین الملل تاریخ سیاست خارجی ایران
 ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ ـ ۱ ۲ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
 رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ  ـ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰
دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰
 اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﺳﻼم ـ ۱ ۲ ۱ ۰ ۲ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰
 دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ـ ۲ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ۲ ۲

زبان عمومی و تخصصی شامل: انگلیسی، آلمانی، فرانسه

اندیشه سیاسی اندیشه های سیاسی: غرب و اسلام

تحولات سیاسی اجتماعی ایران: از مشروطیت تا کنون

تاریخ سیاست خارجی ایران: از صفویه تا به امروز