مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

 

رشته گرایش           ضرایب دروس مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
زبان عمومی و تخصصیمبانی علم سیاستجامعه شناسی سیاسیاصول روابط    بین الملل و سیاست خارجیاندیشه سیاسی تحولات سیاسی اجتماعی ایرانجهان سوم و مسائل آننظام سیاسی تطبیقیحقوق  بین الملل عمومیسازمان های بین المللیتاریخ روابط   بین المللتاریخ سیاست خارجی ایران
 ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲـ۱۲۱۰۱۱۱۱۰۰۰۰
 رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ـ۱۰۰۲۱۰۱۰۱۱۱۰
دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت۱۰۰۲۱۰۱۰۱۱۱۰
 اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﺳﻼمـ۱۲۱۰۲۱۱۰۱۱۱۰
 دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲـ۲۱۰۲۰۰۰۰۲۲۲۲

زبان عمومی و تخصصی شامل: انگلیسی، آلمانی، فرانسه

اندیشه سیاسی اندیشه های سیاسی: غرب و اسلام

تحولات سیاسی اجتماعی ایران: از مشروطیت تا کنون

تاریخ سیاست خارجی ایران: از صفویه تا به امروز