مجموعه علوم تربیتی

 

رشته  گرایش ضرایب دروس مجموعه علوم تربیتی      
زبان عمومی و تخصصی آمار و روش تحقیق روان شناسی تربیتی روش ها و فنون تدریس مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت مدیریت آموزشی تکنولوژی آموزشی سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی نظارت و راهنمایی تعلیم و تربیت اسلامی
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﻲ ـ ۲ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰
 ﺗﺎرﻳﺦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻲ ۲ ۱ ۲ ۲ ۴ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۳
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ـ ۲ ۲ ۰ ۲ ۲ ۳ ۰ ۰ ۲ ۳ ۰
 آﻣﻮزش و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ـ ۲ ۲ ۰ ۲ ۲ ۳ ۰ ۰ ۲ ۲ ۰
 آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ـ ۲ ۰ ۰ ۳ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ ۰ ۰
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ـ ۲ ۳ ۲ ۰ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰
 ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﻲ ـ ۴ ۰ ۲ ۳ ۰ ۰ ۴ ۲ ۲ ۰ ۰
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ـ ۲ ۳ ۲ ۱ ۰ ۳ ۰ ۲ ۳ ۲ ۰

زبان عمومی و تخصصی شامل: انگلیسی، فرانسه