مجموعه علوم تربیتی

 

رشته گرایشضرایب دروس مجموعه علوم تربیتی      
زبان عمومی و تخصصیآمار و روش تحقیقروان شناسی تربیتیروش ها و فنون تدریسمبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیتمدیریت آموزشیتکنولوژی آموزشیسنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیتمقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسینظارت و راهنماییتعلیم و تربیت اسلامی
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﻲـ۲۱۲۳۲۲۰۰۳۰۰
 ﺗﺎرﻳﺦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورشﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻲ۲۱۲۲۴۰۰۱۰۰۳
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲـ۲۲۰۲۲۳۰۰۲۳۰
 آﻣﻮزش و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲـ۲۲۰۲۲۳۰۰۲۲۰
 آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻنـ۲۰۰۳۲۲۱۲۲۰۰
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزﺷﻲـ۲۳۲۰۲۰۰۲۰۰۰
 ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﻲـ۴۰۲۳۰۰۴۲۲۰۰
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲـ۲۳۲۱۰۳۰۲۳۲۰

زبان عمومی و تخصصی شامل: انگلیسی، فرانسه