مجموعه علوم اقتصادی

 

رشته گرایش ضرایب دروس
زبان عمومی و تخصصی اقتصاد خرد اقتصاد کلان ریاضی آمار مجموعه دروس تخصصی 
علوم اقتصادی  ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ۱ ۴ ۴ ۲ ۲ ۳
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ۱ ۴ ۴ ۲ ۲ ۳
 اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژی ۱ ۴ ۴ ۲ ۲ ۳
 ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﺳﻼﻣﻲ ۱ ۴ ۴ ۲ ۲ ۳
 اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ۱ ۴ ۴ ۲ ۲ ۳
 اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﻲ ۱ ۴ ۴ ۲ ۲ ۳

دروس تخصصی شامل: تجارت بین الملل،مالیه بین الملل، بخش عمومی، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی