مجموعه علوم اقتصادی

 

رشتهگرایشضرایب دروس
زبان عمومی و تخصصیاقتصاد خرداقتصاد کلانریاضیآمارمجموعه دروس تخصصی 
علوم اقتصادی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی۱۴۴۲۲۳
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی۱۴۴۲۲۳
 اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژی۱۴۴۲۲۳
 ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﺳﻼﻣﻲ۱۴۴۲۲۳
 اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ۱۴۴۲۲۳
 اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﻲ۱۴۴۲۲۳

دروس تخصصی شامل: تجارت بین الملل،مالیه بین الملل، بخش عمومی، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی