مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

 

رشته گرایشضرایب دروس علوم ارتباطات اجتماعی
زبان عمومی و تخصصیمبانی کلی ارتباطات جمعی اصول روزنامه نگاریتاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین المللی مهم معاصرکاربرد آمار و روش تحقیق
 ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲـ۱۱۱۱۱
 ﺗﺒﻠﻴﻎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲـ۱۱۱۱۱
 ارﺗﺒﺎﻃﺎتﺣﺞ و زﻳﺎرت۱۱۱۱۱
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و رﺳﺎﻧﻪـ۱۱۱۱۱