مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

 

رشته  گرایش ضرایب دروس علوم ارتباطات اجتماعی
زبان عمومی و تخصصی مبانی کلی ارتباطات جمعی  اصول روزنامه نگاری تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین المللی مهم معاصر کاربرد آمار و روش تحقیق
 ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
 ﺗﺒﻠﻴﻎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ـ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
 ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﺞ و زﻳﺎرت ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و رﺳﺎﻧﻪ ـ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱