مجموعه علوم اجتماعی

رشته  گرایش ضرایب دروس     
زبان عمومی و تخصصی  روش تحقیق نظریه های جامعه شناسی مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی آمار و ریاضی تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و…
جامعه شناسی  – ۲ ۲ ۲ ۳ ۰ ۰
جامعه شناسی انقلاب اسلامی –  ۲ ۲ ۲ ۳ ۰ ۰
پژوهش علوم اجتماعی –  ۲ ۴ ۲ ۰ ۲ ۰
جامعه شناسی ورزشی –  ۲ ۲ ۲ ۳ ۰ ۰
توسعه محلی شهری ۲ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰
روستایی ۲ ۲ ۲ ۰ ۰ ۴

زبان عمومی و تخصصی شامل: انگلیسی، فرانسه، آلمانی