مجموعه علوم اجتماعی

رشته گرایشضرایب دروس     
زبان عمومی و تخصصی روش تحقیقنظریه های جامعه شناسیمفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسیآمار و ریاضیتئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و…
جامعه شناسی –۲۲۲۳۰۰
جامعه شناسی انقلاب اسلامی– ۲۲۲۳۰۰
پژوهش علوم اجتماعی– ۲۴۲۰۲۰
جامعه شناسی ورزشی– ۲۲۲۳۰۰
توسعه محلیشهری۲۲۲۰۰۰
روستایی۲۲۲۰۰۴

زبان عمومی و تخصصی شامل: انگلیسی، فرانسه، آلمانی