مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

رشته  گرایش ضرایب دروس مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی       
زبان عمومی و تخصصی  مرجع شناسی عمومی و تخصصی سازمان دهی منابع مدیریت مجموعه سازی آشنایی با مدیریت دانش آشنایی با علم سنجی مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی آمار و روش تحقیق و آئین نگارش و ویراستاری علمی مبانی آرشیو پایگاه داده و نرم افزارهای کتابخانه ای
ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ   ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۳ ۱ ۳
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۳ ۱ ۳
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۳ ۱ ۳
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۳ ۱ ۳
ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ   ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۳ ۱ ۳
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آرﺷﻴﻮی   ۳ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۱ ۲ ۳ ۲
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﻲ   ۳ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۱ ۲ ۳ ۲
 داﻧﺸﻨﺎﻣﻪﻧﮕﺎری   ۳ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۱ ۲ ۳ ۲