مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

رشته گرایشضرایب دروس مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی       
زبان عمومی و تخصصی مرجع شناسی عمومی و تخصصیسازمان دهی منابعمدیریت مجموعه سازیآشنایی با مدیریت دانشآشنایی با علم سنجیمدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانیآمار و روش تحقیق و آئین نگارش و ویراستاری علمیمبانی آرشیوپایگاه داده و نرم افزارهای کتابخانه ای
ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت۳۳۳۲۳۳۲۳۱۳
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ۳۳۳۲۳۳۲۳۱۳
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ۳۳۳۲۳۳۲۳۱۳
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل۳۳۳۲۳۳۲۳۱۳
ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ۳۳۳۲۳۳۲۳۱۳
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آرﺷﻴﻮی ۳۲۲۲۳۳۱۲۳۲
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﻲ ۳۲۲۲۳۳۱۲۳۲
 داﻧﺸﻨﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ۳۲۲۲۳۳۱۲۳۲