مجموعه زبان انگلیسی

رشته  گرایش ضرایب دروس مجموعه زبان انگلیسی
زبان عمومی(انگلیسی) زبان تخصصی (آموزش زبان انگلیسی)
آموزش زبان انگلیسی –  ۲ ۳