مجموعه حقوق

رشته  گرایش       ضرایب دروس     
متون حقوق حقوق مدنی حقوق تجارت آیین دادرسی مدنی متون فقه حقوق جزای اختصاصی حقوق بین الملل عمومی حقوق اداری حقوق اساسی حقوق مدنی (تعهدات) حقوق بین الملل خصوصی
 ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ   ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ   ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱ ۱
 ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ   ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۲ ۲ ۰ ۰
 ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮی   ۳ ۳ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی   ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 ﺣﻘﻮق ﺳﺮدﻓﺘﺮی   ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 ﺣﻘﻮق ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک   ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 ﺣﻘﻮق اﺳﻨﺎد و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری   ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 ﺣﻘﻮق ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ   ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ   ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۲ ۲ ۰ ۰
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دادﮔﺴﺘﺮی   ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۲ ۲ ۰ ۰
 ﺣﻘﻮق دادرﺳﻲ اداری   ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۲ ۲ ۰ ۰
 ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی   ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 ﺣﻘﻮق ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز   ۲ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
 ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻲ ـ اﻗﺘﺼﺎدی   ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ   ۳ ۳ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

متون حقوقی به زبان: انگلیسی – فرانسه