مجموعه حقوق

رشته گرایش      ضرایب دروس     
متون حقوقحقوق مدنیحقوق تجارتآیین دادرسی مدنیمتون فقهحقوق جزای اختصاصیحقوق بین الملل عمومیحقوق اداریحقوق اساسیحقوق مدنی (تعهدات)حقوق بین الملل خصوصی
 ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ ۱۳۱۱۱۰۰۰۰۰۰
 ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ۲۰۰۰۰۰۲۰۱۱۱
 ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ ۱۰۰۰۱۰۱۲۲۰۰
 ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮی ۳۳۲۰۱۰۰۰۰۰۰
 ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ۱۳۱۱۱۰۰۰۰۰۰
 ﺣﻘﻮق ﺳﺮدﻓﺘﺮی ۱۳۱۱۱۰۰۰۰۰۰
 ﺣﻘﻮق ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ۱۳۱۱۱۰۰۰۰۰۰
 ﺣﻘﻮق اﺳﻨﺎد و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ۱۳۱۱۱۰۰۰۰۰۰
 ﺣﻘﻮق ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ۱۳۱۱۱۰۰۰۰۰۰
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ ۱۰۰۰۱۰۱۲۲۰۰
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دادﮔﺴﺘﺮی ۱۰۰۰۱۰۱۲۲۰۰
 ﺣﻘﻮق دادرﺳﻲ اداری ۱۰۰۰۱۰۱۲۲۰۰
 ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ۱۳۱۱۱۰۰۰۰۰۰
 ﺣﻘﻮق ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ۲۲۱۰۰۰۱۰۰۰۱
 ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻲ ـ اﻗﺘﺼﺎدی ۱۳۱۱۱۰۰۰۰۰۰
 ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ۳۳۲۰۱۰۰۰۰۰۰

متون حقوقی به زبان: انگلیسی – فرانسه