مجموعه حسابداری

 

رشته گرایشضرایب دروس مجموعه حسابداری
زبان عمومی و تخصصیحسابداری مالیحسابداری صنعتیحسابرسیریاضی و آمار
 ﺣﺴﺎﺑﺪاریـ۲۳۲۲۳
 ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲـ۲۲۲۳۳
 ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺖـ۲۲۳۲۳