مجموعه حسابداری

 

رشته  گرایش ضرایب دروس مجموعه حسابداری
زبان عمومی و تخصصی حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابرسی ریاضی و آمار
 ﺣﺴﺎﺑﺪاری ـ ۲ ۳ ۲ ۲ ۳
 ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ـ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳
 ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ـ ۲ ۲ ۳ ۲ ۳