مجموعه علوم ورزشی

رشته گرایش    ضرایب دروس   
زبان عمومی و تخصصی فیزیولوژی و تغذیه ورزشآمار، سنجش و اندازه گیری حرکت شناسی و بیومکانیک رشد و یادگیری حرکتیحرکات اصلاحی و آسیب شناسی مدیریت سازمان ها و مسابقات 
   ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ورزﺷﻲ     ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ۲۴۲۱۱۱۱
 ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ورزﺷﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی۲۴۲۱۱۱۱
 ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻣﺤﺾ۲۴۲۱۱۱۱
 ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ۲۴۲۱۱۱۱
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ورزش۲۴۲۱۱۱۱
 ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ورزﺷﻲـ۲۱۲۴۱۱۱
 رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻛﺘﻲ  رﺷﺪ ﺣﺮﻛﺘﻲ۲۱۲۱۴۱۱
 ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺮﻛﺘﻲ۲۱۲۱۴۱۱
 آﻣﻮزش ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ۲۱۲۱۴۱۱
آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ورزﺷﻲ

و

ﺣﺮﻛﺎت اﺻﻼﺣﻲ   

 ﺣﺮﻛﺎت اﺻﻼﺣﻲ۲۱۲۱۱۴۱
 اﻣﺪادﮔﺮ ورزﺷﻲ۲۱۲۱۱۴۱
 ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ وﻳﮋه۲۱۲۱۱۴۱
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ورزﺷﻲ    ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ورزش۲۱۲۱۱۱۴
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺎﻛﻦ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ورزﺷﻲ۲۱۲۱۱۱۴
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ورزشﻫﺎی ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ۲۱۲۱۱۱۴
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راﻫﺒﺮدی در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ورزﺷﻲ۲۱۲۱۱۱۴
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ورزﺷﻲ۲۱۲۱۱۱۴
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ روﻳﺪادﻫﺎی ورزﺷﻲ۲۱۲۱۱۱۴