مجموعه علوم ورزشی

رشته  گرایش     ضرایب دروس   
زبان عمومی و تخصصی  فیزیولوژی و تغذیه ورزش آمار، سنجش و اندازه گیری  حرکت شناسی و بیومکانیک  رشد و یادگیری حرکتی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی  مدیریت سازمان ها و مسابقات 
   ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ورزﺷﻲ      ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ ۲ ۴ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
 ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ورزﺷﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی ۲ ۴ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
 ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻣﺤﺾ ۲ ۴ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
 ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ۲ ۴ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ورزش ۲ ۴ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
 ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ورزﺷﻲ ـ ۲ ۱ ۲ ۴ ۱ ۱ ۱
 رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻛﺘﻲ   رﺷﺪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ۲ ۱ ۲ ۱ ۴ ۱ ۱
 ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺮﻛﺘﻲ ۲ ۱ ۲ ۱ ۴ ۱ ۱
 آﻣﻮزش ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ ۲ ۱ ۲ ۱ ۴ ۱ ۱
آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ورزﺷﻲ

و

ﺣﺮﻛﺎت اﺻﻼﺣﻲ   

 ﺣﺮﻛﺎت اﺻﻼﺣﻲ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۴ ۱
 اﻣﺪادﮔﺮ ورزﺷﻲ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۴ ۱
 ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ وﻳﮋه ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۴ ۱
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ورزﺷﻲ     ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ورزش ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۴
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺎﻛﻦ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ورزﺷﻲ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۴
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ورزشﻫﺎی ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۴
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راﻫﺒﺮدی در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ورزﺷﻲ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۴
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ورزﺷﻲ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۴
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ روﻳﺪادﻫﺎی ورزﺷﻲ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۴