سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

رشته گرایش زبان عمومی و تخصصی اصول تفسیر

عکس های هوایی

آمار و

ریاضیات

ژئومورفولوژی و جغرافیای زیستی جغرافیای شهری و روستایی سنجش از دور و …
ﺳﻨﺠﺶ از دور و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎتﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ   سیستم اطلاعات جغرافیایی ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲
 سنجش از دور ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲