سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

رشتهگرایشزبان عمومی و تخصصیاصول تفسیر

عکس های هوایی

آمار و

ریاضیات

ژئومورفولوژی و جغرافیای زیستیجغرافیای شهری و روستاییسنجش از دور و …
ﺳﻨﺠﺶ از دور و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎتﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  سیستم اطلاعات جغرافیایی۲۲۳۲۲۲
 سنجش از دور۲۲۳۲۲۲