زبان و ادبیات فارسی

 رشته گرایش ضرایب دروس
زبان عمومی و تخصصی نظمنثرکلیات مسائل ادبی عر بی
زبان و ادبیات فارسی      ادبیات تطبیقی۲۴۴۴۲
ادبیات عامه۲۴۴۴۲
آموزش زبان فارسی۲۴۴۴۲
ادبیات روایی۲۴۴۴۲
ویرایش و نگارش۲۴۴۴۲
نظریه و نقد ادبی۲۴۴۴۲
ادبیات معاصر۲۴۴۴۲