زبان و ادبیات فارسی

 رشته  گرایش  ضرایب دروس
زبان عمومی و تخصصی  نظم نثر کلیات مسائل ادبی  عر بی
زبان و ادبیات فارسی       ادبیات تطبیقی ۲ ۴ ۴ ۴ ۲
ادبیات عامه ۲ ۴ ۴ ۴ ۲
آموزش زبان فارسی ۲ ۴ ۴ ۴ ۲
ادبیات روایی ۲ ۴ ۴ ۴ ۲
ویرایش و نگارش ۲ ۴ ۴ ۴ ۲
نظریه و نقد ادبی ۲ ۴ ۴ ۴ ۲
ادبیات معاصر ۲ ۴ ۴ ۴ ۲