ادبیات فارسی

پپپپئئئئئتتت۵۵۵۵۵۵۵
ننن۵۵۵۵تتتتتتت
تتتتتتتتتت
للللل۱۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *